Nr. crt.
Denumire imobil
Adresa
Supraf.inchiriabila mp
Disponibil
1Pensiune Modern
Bd.N.Bãlcescu Bl.3 parter
92.86
Nu
2Snack-bar Centru
Piata Dacia,bl.3 Dacia, parter
118
Nu
3Café Expres
Buzãu,Centru,bl.B1 Dacia,parter
78
Nu
4Bar Paradis
Buzãu, Bd.Unirii Sud,bl.10D, etj.1
147
DA - Suprafata disponibila - 97 mp.
5Bar Central Bz, Bd.Unirii Sud, bl.10B, et.1 si parter
273
DA - Suprafata disponibila - 254 mp.
6Cofetãria Dacia
Piata Dacia,bl.1-2 Dacia,parter
165
Nu
7Patiseria Dacia
Str.Ion Bãiesu,bl.4-5,parter
219
Nu
8Birouri sediu
Str.Ion Bãiesu,bl.4-5,et.1
227
DA - Suprafata disponibila - 22mp, Birou 33mp.
9Bar si alimentara Zahana Piatã
Str.Independentei nr.10
160Nu
10Sediu vechi
Str.Pãcii nr.26
504
Nu
11Restaurant Tineretului
Bd.N.Bãlcescu nr.36,et.1
267
Nu
12Cofetãria Tineretului
Bd.N.Bãlcescu nr.36 parter
149
Nu
13Restaurant Parcul Trandafirilor
Parcul Crâng Bz.
1199
Nu
14Bar Melody
Bd.N.Bãlcescu,bl.11 B parter
78
Nu
15Restaurant Micro XIV
Cartier Micro XIV
523
DA - Anexa - Suprafata disponibila - 15 mp.
16Alimentara Micro XIV
Cartier Micro XIV
-Nu
17Gospodina Micro XIV

Cartier Micro XIV
63
Nu
18Bar Micro III
71
Nu
19Bar Macul Rosu
Str.Pietroasele,bl.D.2 parter, cart.Micro III
144
Nu
20Restaurant Dealul Mare
Str.Unirii Nord,bl.C.1 parter
697.4
Nu
21Cofetãria Dealul Mare
Str.Unirii Nord,bl.C.1 parter
92
Nu
22Restaurant Buzãu
Str.Unirii Sud,bl.E1-E2, parter
698
Nu
23Lacto Dorna
Str.Unirii Sud,bl.E1-E2, parter
244
Nu
24Patiseria UniriiStr.Unirii Sud, bl.P 13 parter
95

Nu
25Pizza Unirii, Anexã Pizza Unirii, Laborator covrigi
Str.Unirii Sud, bl.B3, parter
391.37
Nu
26Cofetãria Doina
Str.Unirii Sud, bl.E2, parter
172.92
Nu
27Bar de zi Unirii
Str.Unirii Sud, bl.O2, parter
193
Nu
28Cofetãria Garofita, Laborator Garofita
Str.Unirii Sud, bl.L 1, parter
248
Nu
29Patiseria Dorobanti
Cart.Dorobanti,bl.B 14-15, parter
146
Nu
30Cofetãria Dorobanti
Cart.Dorobanti, bl.H4, parter
134
Nu
31Braseria Dorobanti
Cart.Dorobanti, bl.11B-C, parter
345
Nu