Societatea GASTRONOM S.A. este persoanã juridicã românã, înfiintatã în baza Legii nr. 15/1990 prin reorganizarea Intreprinderii Comerciale de Stat pentru Alimentatie Publicã, înregistratã la Oficiul National al Registrului Comertului Buzãu sub nr. J10/60/1991 si C.I.F.nr. RO1154474.
Societatea GASTRONOM S.A.functioneazã ca societate pe actiuni, conform Legii nr. 31/1990 republicatã cu modificãrile si completãrile ulterioare.
Societatea GASTRONOM S.A. functioneazã ca o societatea cu capital integral privat. Actiunile societãtii sunt înscrise si se tranzactioneazã la Bursa de Valori Bucuresti.
În prezent, actiunile societãtii GASTRONOM S.A. se tranzactioneazã pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare AeRO sub simbolul GAOY.
Obiectul de activitate al societãtii este “închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii si închiriate”- cod CAEN 6820, adresându-se segmentului de clienti persoane juridice, cât si fizice.
Conform prevederilor actului constitutiv aprobat de cãtre Adunarea Generalã Extraordinarã a Actionarilor din data de 18.01.2012, actualizat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 17.12.2018, societatea GASTRONOM S.A. a adoptat sistemul unitar de administrare al societãtii, alcãtuit din Consiliu de Administratie /Administrator unic si conducere executivã.
Actul constitutiv si reglementãrile interne contin prevederi privind rolul si atributiile acestor organe de administrare si conducere si delimitarea clarã între responsabilitãtile si atributiile acestora.

Societatea GASTRONOM S.A. este administratã de un Administrator unic desemnat de cãtre Adunarea Generalã Ordinarã a Actionarilor din data de 11.04.2022.
Functiile detinute conform contractului de administrare sunt pentru un mandat de 4 ani.

Administratorul unic desemnat de catre Adunarea Generalã Ordinarã a Actionarilor din data de 11.04.2022 este domnul Tanase Florin.
Conducerea executivã este asiguratã de un director care-si exercitã atributiile în baza contractului de mandat  încheiat cu Consiliul de Administratie.
Directorul societãtii GASTRONOM S.A. este doamna economist Rusu Maria-Alexandra.

Descarca document – pentru vizualizarea documentului este necesar instalarea programului Acrobat Reader

Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare, la data de 12.04.2024 , emisa de Depozitarul Central S.A.

Denumire actionarNumar actiuniProcent (%)
DDN Global SRL 296.94296,8727
Persoane fizice9.1482,9844 %
Persoane juridice4380,1429
TOTAL306.528100